BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 4

BOE concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. DOG Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria apróbase a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Continue reading


BOLETÍN DE NORMATIVA E LEXISLACIÓN Nº 2

BOE Normas UNE Normas europeas ratificadas Normas UNE anuladas Normas UNE aprobadas Normas europeas e internacionais Asociación Española de Normalización DOG Axudas de apoio á etapa predoutoral Convenios de colaboración subscritos polo Instituto Enerxético de Galicia (Inega) Obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais