CURSO (RIPCI): Regulamento de Instalación de Protección Contra Incendios

O Real Decreto 513/2017, que aproba o novo Regulamento de instalacións de protección contra incendios, e que entrou en vigor en decembro de 2017, introduce numerosas novidades con respecto ao anterior regulamento, Real Decreto 1942/1993, que é necesario que os proxectistas e as empresas instaladoras e mantedoras de protección contra incendios coñezan para o bo Continue reading